Đèn Trụ Cổng: Mẫu đèn trụ bông đúc, đèn 2 choá cụp xuống H3150

4,135,000